รูปที่ส่งมาแล้ว โรงเรียนบ้านทับศิลา ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี
(บรรยากาศทั่วไป1)